ගෝලීය ආවරණය

Connect to 900+ global carriers through our fully redundant routing platform for both voice & sms, with access to extensive feature sets and more.

24/7 සේවාව

Our offices around the world provide unparalleled support in every time zone, 24 hours a day, 7 days a week

වේගවත් හා කාර්යක්ෂමතාව

Reach customers through our low-latency, fault-tolerant telco stack, streamlined routing profiles, and global carrier network.

ඔබ සමග බෙදාහදා ගත යුතු අපගේ අද්විතීය භාවය

Voice Messaging පද්ධතිය සමඟ ඉදිරියටම

අදහස් සහිතව අලෙවිකරණ ව්යාපාර පැවැත්වීම

අලෙවිකරණ අරමුණු සඳහා IVR තාක්ෂණය නව වෙළඳාමක් හෝ නිෂ්පාදනයක් පිළිබඳව අනාගත ගනුදෙනුකරුවන් දැනුවත් කිරීම මෙන්ම පවත්නා පාරිභෝගිකයින් සමඟ සන්නිවේදනය සඳහා ද යොදා ගත හැකිය. නිදසුනක් වශයෙන් ඔබට අවශ්‍යනම් ඔබගේ නිකුණුම් භාණ්ඩය සදහා ගණුදෙනු කරුවන්ගේ අදහස් ලබා ගැනීමට ඒයද මේම තාක්ෂණය ඔස්සේ සිදු කල හැකිය. ඒලෙස අදහස් ලබා ගැනීම මගින් ඔබගේ අලෙවිකරණ කටයුතු ඉතා වේගවත් කර ගත හැකිය.

අනතුරු ඇඟවීම් / සිහි කිරීම් / දැනුම්දීම් ලබා දීම

මෙම තාක්ෂණය ඔස්සේ ඔබට ඔබගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට අනතුරු අගවීම් , සිහි ගැන්වීම් හා දැනුම්දීම් ලබා දිය හැකිය. ඔබට මෙම පද්ධතිය ඔස්සේ මෙම සේවාවන් ලබා ගත හැකිය. කෙටි පණිවිඩයක් යැවිමට වඩා මෙවැනි Audio Message ඒකක් යැවීම මගින් ගනුදෙනු කරුවන්ගේ අවධානය ගත හැකි අතරම ඒය ගණුදෙනුකරුවන්ටද පහසුවක් වේ. ඔබට ඉතා පහසු සේවවක් ලබා දිමට LakPromo IVR Campaign අපි ඇප කැප වි සිටින්නෙමු.

සමීක්ෂණ හා ඡන්ද පැවැත්වීම

ගනුදෙනුකරුවන්ගෙන් ඔබගේ විකුණුම් භාණ්ඩ හෝ සේවා ගැන දත්ත ඒකතු කිරිම ඉතා අපහසු විය හැකියි. පාරිභෝගිකයින් සමීක්ෂණය කිරීම සඳහා LakPromo IVR ව්යාපාර භාවිතා කිරීම හෝ තෘප්තිය මැන බැලීම සඳහා මිලදී ගැනීමක් හෝ පාරිභෝගික සේවා අත්දැකීමක් පසු ස්වයංක්රීය සමීක්ෂණයක් යැවීම මඟින් මිලදී ගැනීම් ගැන ප්රතිපෝෂණ රැස් කිරිමට මෙම පද්ධතිය වැදගත් වේ. ඒසේම මෙම සමීක්ෂණ පහසුවෙන් පහසුවෙන් යාවත්කාලීන කළ හැකිය.